• Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών
  20-02-2015

  Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών είναι αρμόδια για την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών στις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και για το σχεδιασμό μ

 • Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  20-02-2015

  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή των συστημάτων κατάταξης, εκπαίδευσης, διαρκούς μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:

 • Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  20-02-2015

  Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων
  20-02-2015

  H Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδια για θλεματα ασφαλούς διαχείρισηςτων εταιρειών και πλοίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου IX της ΔΣ SOLAS (Κώδικας ISM), ελέγχου διαχείρισης της ναυτ

 • Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων
  20-02-2015

  Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων είναι αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων τακτικών επιθεωρήσεων των υπό ελληνική σημαία πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων στα θεματικά πεδία κατασκευής, μηχανοηλεκτρολογικού εξοπλισμού, πρόληψης ρύπανσης και φορτίων, ναυτιλ

 • Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων
  20-02-2015

  Η Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν στην αρχική επιθεώρηση και πιστοποίηση των πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων με ελληνική σημαία, στον έλεγχο έγκρισης και θεώρησης σχεδίων, μελετών και λοιπών στοιχείων τω

 • Διεύθυνση Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών
  20-02-2015

  Η Διεύθυνση Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν στον έλεγχο του έργου των Αναγνωρισμένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων) για τον έλεγχο των εταιρειών και πλοίων στα θεματικά πεδία της ασφάλειας, πρόληψης ρύπανσης, ασφαλούς

 • Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
  05-01-2015

  Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει τις Λιμενικές Αρχές για την πρόληψη και καταπολέμηση ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών, μεριμνά για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμ

 • Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών
  05-01-2015

  Η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών μεριμνά για τη διαχείριση του ακτπλοϊκού δικτύου, τον καθορισμό ναυλολογίου επιβατών και οχημάτων, την διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των θαλασσίων ενδομεταφορών και την εναρμόνισή του

 • Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου
  24-12-2014

  Η Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου μεριμνά για τη δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στα ναρκωτικά και στο οικονομικό έγκλημα στους χώρους αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.)
  27-01-2014

 • Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων
  03-06-2011

 • Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών
  03-06-2011

 • Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας
  03-06-2011
  Η Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργική εκμετάλλευση, τη θέσπιση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου καθώς και την επιχειρησιακή οργάνωση σε ό
 • Διεύθυνση Έρευνας και Διάσωσης
  03-06-2011
  Η Διεύθυνση Έρευνας και Διάσωσης είναι αρμόδια για την υλοποίηση των αναγκαίων προληπτικών ενεργειών και επιχειρησιακών δράσεων, για την αντιμετώπιση των περιστατικών έρευνας και διάσωσης στην περιοχή ευθύνης της χώρας μας, καθώς και γ
 • Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας
  03-06-2011
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας είναι αρμόδια για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοϊας στους χώρους ευθύνης του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, τη διερεύνη
 • Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
  03-06-2011
  Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των Λιμενικών Αρχών για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στους τομείς πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλα
 • Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
  03-06-2011
  Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας εποπτεύει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο των Λιμενικών Αρχών όσον αφορά την εφαρμογή και τήρηση της αλιευτικής νομοθεσίας, την προστασία των αλιευτικών πόρων και την διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημά
 • Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων
  03-06-2011

 • Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων
  03-06-2011

  Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, δια της αναζήτησης, συλλογής, ανάλυσης και ανταλλαγής πληροφοριών και δια της αστυνομικής συνεργασίας σε θέματα δημόσιας, κρατικής ασφάλειας και εθνικού ενδιαφέροντο

 • Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
  03-06-2011

  Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας εποπτεύει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο των Λιμενικών Αρχών όσον αφορά την εφαρμογή και τήρηση της αλιευτικής νομοθεσίας και την προστασία των αλιευτικών πόρων, μέσω των ακόλουθων Τμημάτ

 • Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
  03-06-2011

  Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας προγραμματίζει, σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί την άσκηση των καθηκόντων αστυνόμευσης, τροχονομίας και τάκης από τις Λιμενικές Αρχές, εκδίδει Κανονισμούς Λιμένων, εποπτεύει, συντον

 • Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων
  03-06-2011

  Η Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων μεριμνά για την επιχειρησιακή οργάνωση, λειτουργία, ετοιμότητα, εξοπλισμό και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα πλωτά και χερσαία μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Διεύθυνση Επιχειρήσεων
  03-06-2011

  Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων σχεδιάζει επιτελικά, συντονίζει, διενεργεί και παρακολουθεί επιχειρήσεις σε όλο το εύρος της αποστολής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συμπεριλαμβανομένων αυτών προς ανταπόκριση σε περιστατικά ναυτικής έρευνας

 • Διεύθυνση Χρηματικού, Ελέγχου Δαπανών και Ασφάλισης Προσωπικού
  03-06-2011

Σελίδες

Wildcard SSL