• Διενέργεια Κληρώσεων
  22-04-2020

  - Αντικατάσταση του 2ου Αναπληρωματικού Μέλους της Επιτροπής "Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης-Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)"

  - Αντικατάσταση του 4ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής "Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα και διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας"

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  14-04-2020

  Για την προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών για τους κινητήρες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (19.700,00€), συμπεριλαμβανομένου των νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

 • Διενέργεια Κληρώσεων
  10-04-2020

  Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  07-04-2020

  Για την αντικατάσταση/προμήθεια εξοπλισμού Ασύρματης Ζεύξης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.800,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  02-04-2020

  Προμήθεια φουσκωτών παραβλημάτων προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  02-04-2020

  Προμήθεια σχοινιών πρόσδεσης προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  02-04-2020

  Προμήθεια ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  02-04-2020

  Αξιολόγηση μοντέλου αναβάθμισης επιχειρησιακής και αναπτυξιακής ικανότητας φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  01-04-2020

  Για την προμήθεια υλικών καθώς και την παροχή υπηρεσιών (εργασία) για την επισκευή και συντήρηση της Πλοηγίδας «Π.Υ 03» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #40.500,00€# (συμπεριλαμβανομένου των νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων και Δημοσίου, απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. 24%)

 • Διενέργεια Κληρώσεων
  31-03-2020

  - Συγκρότηση πενταμελούς έκτακτης επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την “Επισκευή αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ 416” (ΑΔΑ: 7Ν3Α4653ΠΩ -Γ2Τ)

  - Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής (ΨΑΧΞ4653ΠΩ-ΜΣΛ)

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  24-03-2020

  Για την αντικατάσταση Μελών επιτροπών (Αναπληρωτή Προέδρου και 2ου Τακτικού Μέλους)

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  23-03-2020

  Προμήθεια Ειδών Ιματισμού Πληρωμάτων ΠΛΣ

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  23-03-2020

  Διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών και εργασιών εξάρμοσης-άρμοσης του κινητήρα της Κ/Μ της πλοηγίδας Π.Υ.22. για τις ανάγκες του Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  23-03-2020

  Για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής ανάλυσης δεδομένων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου από τα ψηφιακά μέσα (Facebook- Twitter- YouTube-blogs κλπ)

 • Διενέργεια Επαναληπτικής Κλήρωσης
  18-03-2020

  Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ., με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τριών (03) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ. αξίας ≠33.780.000,00€≠ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  18-03-2020

  Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Πόρων στον Τομέα της Ναυτιλίας

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  16-03-2020

  Για την προμήθεια ανταλλακτικών για την ετήσια συντήρηση των κινητήρων των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  13-03-2020

  Για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών προς κάλυψη αναγκών του ΥΝΑΝΠ για το έτος 2020. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #4.960,00€€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  13-03-2020

  Προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες συντήρησης των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

 • Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/2020
  06-03-2020

  Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  04-03-2020

  Για την προμήθεια Ορμιδοβόλων Συσκευών Ταχείας Εκτόξευσης (Ο.Σ.Τ.Ε.) και παρελκομένων υφιστάμενων συσκευών, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  04-03-2020

  Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Πόρων στον Τομέα της Ναυτιλίας

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  28-02-2020

  Αντικατάσταση Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών σε θέματα προμηθειών και μελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών - παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  26-02-2020

  Για το έργο εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Επιστημονική Υποστήριξη και Τεκμηρίωση κατά τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έμφαση στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και το Νησιωτικό χώρο, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικής Κλήρωσης
  26-02-2020

  Για την «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ‘’Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (FullMaintenance) των ανελκυστήρων στα ιδιόκτητα κτήρια του Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του στην Αττική, Επαρχία και στα Νησιά καθώς και η συντήρηση (Απλή Συντήρηση) των ανελκυστήρων στα μισθωμένα κτήρια του Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του στην Αττική για το διάστημα του ενός (01) έτους΄΄»

Σελίδες

Wildcard SSL