• Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  24-02-2020

  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας στελεχών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ΜΠΥ και ΙΔΑΧ του ΥΝΑΝΠ καθώς και μισθοδοτούμενων από ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για το έτος 2020

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  19-02-2020

  Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πολυμηχανημάτων, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #39.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων), με τους ίδιους όρους.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  18-02-2020

  Για την συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: του έργου ‘’Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ., με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τριών (03) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ.’’ αξίας ≠33.780.000,00€≠ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  12-02-2020

  Για τη «Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής παραλαβής του έργου "παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (Full Maintenance) των ανελκυστήρων στα ιδιόκτητα κτήρια του Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του στην Αττική, Επαρχία και στα Νησιά καθώς και η συντήρηση (Απλή Συντήρηση) των ανελκυστήρων στα μισθωμένα κτήρια του Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του στην Αττική για το διάστημα του ενός (01) έτους"»

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  04-02-2020

  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης υφιστάμενης μηχανογραφικής εφαρμογής Λογιστηρίου Τμημάτων Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας & Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ./Τ.Ε.Ο.Θ. οικονομικού έτους 2020.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  31-01-2020

  Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την πολιτιστική εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων ίδρυσης του Λιμενικού Σώματος.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-01-2020

  Για την συγκρότηση τριμελών Έκτακτων Επιτροπών Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της Αρ.11-2019 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2Ο για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  29-01-2020

  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ και παρακείμενου πύργου αυτού για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών

 • Αναβολή Διενέργειας Κληρώσεων
  27-01-2020

  Ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της 14-2019 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για την «Προμήθεια θαλασσίου εξοπλισμού»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  23-01-2020

  Ανοικτή και δημόσια κλήρωση τριμελούς Έκτακτης με σκοπό την συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της 14-2019 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2o για την «Προμήθεια θαλασσίου εξοπλισμού»

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  23-01-2020

  Προμήθεια ειδών που απαιτούνται για την κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  22-01-2020

  Ανάθεση εργασιών ανελκύσεων και καθελκύσεων για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά από ιδιωτικό γερανοφόρο όχημα, για την χρονική περίοδο από Φεβρουάριο 2020 έως και 31/12/2020.

 • Διευκρίνιση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού
  16-01-2020

  1. Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.1-3/ 2390 /2020/14-01-2020 Διακήρυξη με ΘΕΜΑ: «Επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #69.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας)»

 • Επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  14-01-2020

  Για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #69.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατισεων και τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  10-01-2020

  Για την παροχή υπηρεσιών με ωρομίσθια αμοιβή για την επισκευή ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες των πλοηγίδων και του κτιρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, για την χρονική περίοδο από Ιανουάριο 2020 έως και 31/12/2020.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  09-01-2020

  Ανάθεση εργασιών καθαρισμού του κτιρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και του Οικίσκου στο λιμένα Ικονίου για την χρονική περίοδο από Ιανουάριο 2020 έως και 31/12/2020

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  31-12-2019

  Προμήθεια ανταλλακτικών Ε/Π ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

 • Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 14/2019 Διακήρυξης
  30-12-2019

  Προμήθεια θαλάσσιου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 15/2019 Διακήρυξης
  30-12-2019

  Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Στεγαζόμενων Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 • Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. 11/2019 Διακήρυξης
  24-12-2019

  Για την «Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής»

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  24-12-2019

  Για την προμήθεια έξι (06) Η/Υ για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας . Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  16-12-2019

  Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ και παρακείμενου πύργου αυτού για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ #36.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  11-12-2019

  Για την αντικατάσταση του 1ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Συνοπτικών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων αξίας έως 20.000 € χωρίς Φ.Π.Α

 • Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 15/2019
  09-12-2019

  «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Στεγαζόμενων Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  09-12-2019

  Για την αντικατάσταση μελών επιτρόπων

Σελίδες

Wildcard SSL