• Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  06-07-2020

  Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίων (container)

 • Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 04/2020 κλειστού διεθνούς διαγωνισμού
  04-07-2020

  Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ #62.000.000,00€# (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 • Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός
  02-07-2020

  Προμήθεια ειδών στρατωνισμού προς κάλυψη αναγκών κατατάξεων Δοκίμων Λ/Φ, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα Ευρώ #43.350,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  02-07-2020

  Προσφορά για την εκτέλεση εργασιών, αντικατάστασης και επισκευής ελασμάτων, για τις ανάγκες του ΠΛΣ 418 του Κ.Λ. Θεσσαλονίκης

 • Διακήρυξη 1/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού
  30-06-2020

  Τεχνικός Σύμβουλος επιστημονικής υποστήριξης και διαχείρισης στο πλαίσιο υλοποίησης από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, ως επικεφαλής εταίρου, της πράξης «MED OSMoSIS (MEDiterranean gOvernance for Strategic Maritime Surveillance and Safety ISsues)

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  29-06-2020

  Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για την επισκευή και συντήρηση πέντε (05) ανελκυστήρων του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ.

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  29-06-2020

  Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  26-06-2020

  Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας SPATE 100 προς κάλυψη αναγκών ΠΛΣ-420 του Κ.Λ. Πειραιά.

 • Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 02/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  24-06-2020

  Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  24-06-2020

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πυρασφαλών αρχειοθηκών  για τις ανάγκες της Υγειονομικής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  24-06-2020

  Προμήθεια χρωμάτων προς κάλυψη αναγκών ΠΛΣ-420 του Κ.Λ. Πειραιά

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  24-06-2020

  Aντικατάσταση/προμήθεια εξοπλισμού Ασύρματης Ζεύξης

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  22-06-2020

  Τροποποίηση των όρων και των προδιαγραφών της Α.Π.: 2833.2-3 /34767 /2020 /09-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΚ14653ΠΩ-ΙΧΡ, ΑΔΑΜ: 20PROC006836208) Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών αεροπλάνων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  22-06-2020

  Προμήθεια μηχανήματος ειδικής χρήσης (γαϊδάρα), για τις ανάγκες της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  22-06-2020

  Για την προμήθεια υλικών για την επισκευή – συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών θυρών, για τις ανάγκες των νέων εγκαταστάσεων της Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  22-06-2020

  Για την εκτέλεση εργασιών επισκευής – συντήρησης εσωτερικών και εξωτερικών θυρών, για τις ανάγκες των νέων εγκαταστάσεων της Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  17-06-2020

  Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού Συμβούλου Ποιότητας για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΔΕΚΝ-Σχολών Ε.Ν., κατά ISO9001:2015, για ένα (01) έτος

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  17-06-2020

  Διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών με χρήση επτά (07) κωδικών πρόσβασης με δικαίωμα πεντακοσίων (500) ωρών χρήσης προς κάλυψη αναγκών στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου ΥΝΑΝΠ καθώς και στα Γραφεία Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού του ΥΝΑΝΠ για το έτος 2020

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  16-06-2020

  Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου, για τις ανάγκες της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  16-06-2020

  Προμήθεια ενός (01) διαγνωστικού μηχανήματος βλαβών κινητήρων πλωτών μέσων με ταμπλέτα, για τις ανάγκες της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  16-06-2020

  Προμήθεια κινητών ανυψωτικών πλαισίων, για τις ανάγκες της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/ Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  16-06-2020

  Προμήθεια αναλώσιμων υλικών συνεργείων (πλωτών και χερσαίων), για τις ανάγκες της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 • Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός
  15-06-2020

  Προμήθεια ενός (01) φορητού συστήματος σάρωσης με ακτίνες Χ, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι Ευρώ #69.316,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  15-06-2020

  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ και παρακείμενου πύργου αυτού για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ #36.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) με τους ίδιους όρους

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  15-06-2020

  Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. (σαράντα κωδικοί) και λοιπών Υπηρεσιών Υ.ΝΑ.Ν.Π. (είκοσι κωδικοί) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Σελίδες

Wildcard SSL