• Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  02-04-2020

  Αξιολόγηση μοντέλου αναβάθμισης επιχειρησιακής και αναπτυξιακής ικανότητας φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  01-04-2020

  Για την προμήθεια υλικών καθώς και την παροχή υπηρεσιών (εργασία) για την επισκευή και συντήρηση της Πλοηγίδας «Π.Υ 03» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #40.500,00€# (συμπεριλαμβανομένου των νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων και Δημοσίου, απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. 24%)

 • Διενέργεια Κληρώσεων
  31-03-2020

  - Συγκρότηση πενταμελούς έκτακτης επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την “Επισκευή αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ 416” (ΑΔΑ: 7Ν3Α4653ΠΩ -Γ2Τ)

  - Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής (ΨΑΧΞ4653ΠΩ-ΜΣΛ)

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  24-03-2020

  Για την αντικατάσταση Μελών επιτροπών (Αναπληρωτή Προέδρου και 2ου Τακτικού Μέλους)

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  23-03-2020

  Προμήθεια Ειδών Ιματισμού Πληρωμάτων ΠΛΣ

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  23-03-2020

  Για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής ανάλυσης δεδομένων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου από τα ψηφιακά μέσα (Facebook- Twitter- YouTube-blogs κλπ)

 • Διενέργεια Επαναληπτικής Κλήρωσης
  18-03-2020

  Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ., με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τριών (03) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ. αξίας ≠33.780.000,00€≠ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  18-03-2020

  Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Πόρων στον Τομέα της Ναυτιλίας

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  16-03-2020

  Για την προμήθεια ανταλλακτικών για την ετήσια συντήρηση των κινητήρων των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  13-03-2020

  Για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών προς κάλυψη αναγκών του ΥΝΑΝΠ για το έτος 2020. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #4.960,00€€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/2020
  06-03-2020

  Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  04-03-2020

  Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Πόρων στον Τομέα της Ναυτιλίας

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  28-02-2020

  Αντικατάσταση Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών σε θέματα προμηθειών και μελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών - παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  26-02-2020

  Για το έργο εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Επιστημονική Υποστήριξη και Τεκμηρίωση κατά τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έμφαση στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και το Νησιωτικό χώρο, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικής Κλήρωσης
  26-02-2020

  Για την «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ‘’Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (FullMaintenance) των ανελκυστήρων στα ιδιόκτητα κτήρια του Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του στην Αττική, Επαρχία και στα Νησιά καθώς και η συντήρηση (Απλή Συντήρηση) των ανελκυστήρων στα μισθωμένα κτήρια του Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του στην Αττική για το διάστημα του ενός (01) έτους΄΄»

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  19-02-2020

  Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πολυμηχανημάτων, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #39.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων), με τους ίδιους όρους.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  18-02-2020

  Για την συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: του έργου ‘’Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ., με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τριών (03) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ.’’ αξίας ≠33.780.000,00€≠ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  12-02-2020

  Για τη «Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής παραλαβής του έργου "παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (Full Maintenance) των ανελκυστήρων στα ιδιόκτητα κτήρια του Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του στην Αττική, Επαρχία και στα Νησιά καθώς και η συντήρηση (Απλή Συντήρηση) των ανελκυστήρων στα μισθωμένα κτήρια του Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του στην Αττική για το διάστημα του ενός (01) έτους"»

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  04-02-2020

  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης υφιστάμενης μηχανογραφικής εφαρμογής Λογιστηρίου Τμημάτων Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας & Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ./Τ.Ε.Ο.Θ. οικονομικού έτους 2020.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  31-01-2020

  Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την πολιτιστική εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων ίδρυσης του Λιμενικού Σώματος.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-01-2020

  Για την συγκρότηση τριμελών Έκτακτων Επιτροπών Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της Αρ.11-2019 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2Ο για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  23-01-2020

  Προμήθεια ειδών που απαιτούνται για την κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  22-01-2020

  Ανάθεση εργασιών ανελκύσεων και καθελκύσεων για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά από ιδιωτικό γερανοφόρο όχημα, για την χρονική περίοδο από Φεβρουάριο 2020 έως και 31/12/2020.

 • Διευκρίνιση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού
  16-01-2020

  1. Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.1-3/ 2390 /2020/14-01-2020 Διακήρυξη με ΘΕΜΑ: «Επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #69.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας)»

 • Επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  14-01-2020

  Για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #69.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατισεων και τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας).

Σελίδες

Wildcard SSL