• Πρόσκληση Διενέργειας ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου
  27-04-2021

  Για το έργο «Διαδραστικές Αίθουσες Τηλεκπαίδευσης»

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  26-04-2021

  Αντικατάσταση μελών των επιτροπών Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της αριθ. 16/2020 Διακήρυξης

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά
  23-04-2021

  Διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης υφιστάμενης μηχανογραφικής εφαρμογής του Λογιστηρίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας (τμημάτων Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ./ Τ.Ε.Ο.Θ.) για το οικονομικό έτος 2021

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  21-04-2021

  Προμήθεια σχολικών θρανίων και καθισμάτων για τις αίθουσες διδασκαλίας της AΕΝ/Ασπροπύργου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα Ευρώ #13.950,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

 • Διενέργεια κλήρωσης
  16-04-2021

  Aνοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2020-2021.

 • Διενέργεια κλήρωσης
  14-04-2021

  Ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την επιμέρους συγκρότηση έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια "Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων AFIS"

 • Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης
  13-04-2021

  Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων AFIS”, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 € Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  13-04-2021

  Aντικατάσταση του 2ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής ΄΄ (α) Παρακολούθησης-Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και (β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αξίας άνω των 60.000 χωρίς ΦΠΑ΄΄, έτους 2019-2020

 • Ελληνική Στρατηγική για την Υλοποίηση του Κώδικα Εφαρμογής Οργάνων του IMO (ΚΩΔΙΚΑΣ III)
  12-04-2021
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  06-04-2021

  Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για την επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ και παρακείμενου πύργου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων επτά Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #15.607,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  31-03-2021

  Συγκρότηση τριμελών έκτακτων Επιτροπών Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  31-03-2021

  Επαναληπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών απολύμανσης & μικροβιοκτονίας Κεντρικού και Περιφερειακών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π., στεγαζόμενων Κεντρικών Υπηρεσιών καθώς και Χερσαίων Μέσων του Γρ. Κίνησης Υ.ΝΑ.Ν.Π.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά
  31-03-2021

  Προμήθεια ανταλλακτικών για την ετήσια συντήρηση των κινητήρων των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά.

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  30-03-2021

  Αντικατάσταση του 4ου τακτικού μέλους της Επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  30-03-2021

  Προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών επισκευής – στεγανοποίησης τμημάτων δώματος και εξωτερικών τοιχίων – στηθαίων έκτου ορόφου κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  19-03-2021

  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξήντα (60) υφιστάμενων δορυφορικών ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRBs) πλωτών μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  17-03-2021

  Εκτέλεση εργασιών εξάρμοσης – επισκευής – επιθεώρησης υδραυλικών μηχανισμών (έμβολα – διανομείς) μετάδοσης κίνησης μεταβλητού βήματος ελίκων κύριων μηχανών αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ 414

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  12-03-2021

  Προμήθεια ενός (01) εμπορευματοκιβωτίου (container) σαράντα ποδών (40ft) γενικής χρήσης, με κλειδαριά ασφαλείας, για τις ανάγκες αποθήκευσης του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού της Λιμενικής Αρχής Ραφήνας και τεσσάρων (04) εμπορευματοκιβωτίων (container) είκοσι ποδών (20ft) γενικής χρήσης, με κλειδαριά ασφαλείας, για τις ανάγκες αποθήκευσης του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού των Λιμενικών Αρχών Καλύμνου (01 container), Καρπάθου (01 container), Καρύστου (01 container) και Σητείας (01 container)

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  11-03-2021

  Αντικατάσταση τακτικού μέλους της «Β΄ Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Συνοπτικών Διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2020-2021

 • Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών
  11-03-2021

  Μελέτη ωρίμανσης για την αναβάθμιση δικτυακής και τηλεφωνικής υποδομής Λιμενικών Αρχών (Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ)

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά
  11-03-2021

  Προμήθεια ενδυμάτων εργασίας των πλοηγών και πληρωμάτων των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

 • Επαναληπτική Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης
  09-03-2021

  Διενέργεια Εργασιών Δεξαμενισμού των ΠΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 050-060-070-080

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  09-03-2021

  Ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 1ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της υπ’ αριθ. Τ01/2019 Διακήρυξης

 • Τροποποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών – Αλλαγή Καταληκτικής Ημερομηνίας Κατάθεσης Προσφορών
  05-03-2021

  Προμήθεια θηκών βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης και βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης (συνταγολόγια) για την κάλυψη αναγκών της Υγειονομικής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  04-03-2021

  Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή κλιματιστικών μονάδων του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ και παρακείμενου πύργου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ #24.800,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

Σελίδες

Wildcard SSL